rent house in nalasopara east 1bhk 4,000 rent only owner

Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. His words in John 10:10 are no exception. The sheep, like the lover in Song of Songs 2:14, know the voice because they know the Shepherd and trust Him.They trust His voice. At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. • Christ said in John 10:10 John 10:10 The thief comes not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Prepare for Mass or simply enrich you faith each day. John 1:10 - Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. The chapter-break between 9:41 and 10:1, which separates the discourse (10:1-18) from the story of the man born blind (9:1-41), was not present in the original. 10 1 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 10:1-4. John 10:1–10. Sermons and reflections on life and faith. 40Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan, at sumunod sa kaniya, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. 1 John 1:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 1:10, NIV: "If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us." It was his responsibility to protect and lead the sheep. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Commentary on John 10:1-10. (Isaiah 45:9). Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. Commentary on John 10:1-10 “I came that they may have life, and have it abundantly.” These words of Jesus are familiar to us. • The description of the thief is opposed to that of the shepherd, who constantly goes in and out and finds pasture. 12Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: It was his responsibility to protect the sheep. Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 11 John 10:1-18 Christ declareth himself to be the Door, and the good Shepherd. John 10:10 - Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on John 15:1-10. Commentary on John 10:1-10. 20 At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? Ako at ang Ama ay iisa. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. April 13, 2008. 29 In this passage, Jesus tells us that He is the good shepherd. 6 33 44Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. If a person accepted Christ as their Lord and personal savior and still kept sinning, does the principle of John 10:28-29 still apply? 42Siya'y kaniyang dinala kay Jesus. 10 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 14At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. The shepherd was the individual who spent most of his life with his sheep. Laying Hold of Your Abundant Life: A Daily Devotional. 35Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan, at ang dalawa sa kaniyang mga alagad; makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kay sa rito. In Him is fulfilled the expectation of the Good Shepherd promised by God: the “Great Shepherd”, greater than Moses (Hb 13:20). Close Filters Scripture . Why did Jesus refer to false teachers as wolves? He told us how the people of a village knew each other’s sheep the way we might know one another’s children. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. Share on Twitter “Sunday Reflection” is a regular feature, looking at the specific readings used in today’s Mass in Catholic parishes around the world. Sign In | Sign Up × Every word Jesus spoke when He was on earth was filled with meaning and application. 41 Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Psalm. Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? -- This Bible is now Public Domain. Even As Your Soul Prospers. At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. 101 Tactics for Spiritual Warfare. The church of God in the world is as … Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. In Jn 10:1-10 it is said that Jesus is the “gate” to get to the sheep and to be led to the pastures (10:7.9-10). 41Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). What did Jesus mean when He said "I am the door"? Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. The thief cometh not but for to steal That is his first and principal view; to steal, is to invade, seize, and carry away another's property. 1 John 1:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 1:10, NIV: "If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us." Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. 1 John 1:10, KJV: "If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us." Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. • John 10:1-6: The gate of the sheepfold. • 35 John 10:31-38 The Jews … Ikaw baga ang propeta? At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. 9Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan. Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, Psalm . 8Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw. Easter 4A Reflection (John 10:1-10) 4/27/2020 0 Comments ... it makes more sense to read John 10:1-5 and then skip to verse 11 where Jesus says, “I am the good shepherd, the good shepherd lays down his life for the sheep.” Verses 7-10 make Jesus’s parable of the good shepherd less coherent, if not confusing. "Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. So John 10 gives us a symbolic picture of what has just happened in John 9. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. The Good Shepherd – A reflection on Psalm 23 and John 10:1-10. The darkness that John speaks of is suddenly illuminated by the one who is light. The interpretation of the parable is given to us by Jesus Himself in John 10:7-16. Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 25 Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. 4 Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. The "power" of which He speaks in Matthew 28:19 , and which He makes the basis of His command to the disciples to … (John 10:25-26) John records that Jesus had previously answered their question. Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? 36 31At siya'y hindi ko nakilala; datapuwa't upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. 42 THE CONTEXT. The Good Shepherd and His Sheep. Posted on Mar 3, 2007 by Hector Earle Estimated reading time: 6 minutes. John 13:1-10 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. 27Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. The shepherd made sure the sheep had sufficient water to drink and grass to eat. 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep() 3 The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice() He calls his own sheep by name and leads them out Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? This video is a reading and reflection on the Sunday Gospel for kids. 28Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. What does it mean where it is written 'You are all gods'? Biblical manuscripts don’t include chapter or verse divisions. 2 Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. The gate is what keeps the sheep in community together inside. Today Jesus again identified himself as a shepherd. John 10:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:16, NIV: "I have other sheep that are not of this sheep pen. At sinabi niya, Hindi ako. What if a person is commiting adultry and does not repent or stop before he dies. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … John 10:19-21 Divers opinions concerning him. It also affirms the blindness of the Pharisees, who don’t understand this picture (9:40-41; 10:6). 13Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Sermon John 10:1-10 The Voice of the Shepherd Check out these helpful resources Biblical Commentary Sermons Childern's Sermons Hymn Lists John 10:1-10 The Voice of the Shepherd By The Rev. Commentary, John 10:1-10, Jaime Clark-Soles, Preaching This Week, WorkingPreacher.org, 2008. With a UCG.org account you will be able to save items to read and study later! Did Jesus teach that even the wicked will one day be resurrected? 1 john 4:19 tagalog reflection. Revelation 1:10-11. Three thousand new believers may sound like an evangelist’s dream, but think of the chaos. Spiritual Identity. John 10:1-10 Opening or Jumping John 10:1-10 Opening or Jumping (Click here for readings) Jesus said, “I am the gate. 21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Notes on John 10:1; John 10:8. Holding on for dear life…think about that phrase `holding on for dear life…`. Search Results: 1 John 1:1-10; Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching : Sermons on 1 John 1:1-10: showing 1-15 of 524 Filter Results Sort By. 28 8 At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. 1 Votes. Sign Up or Login, Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto you,G5213 He that enterethG1525 notG3361 byG1223 the doorG2374 intoG1519 the sheepfoldG833 *G4263, butG235 climbeth upG305 some other way,G237 the sameG1565 isG2076 a thiefG2812 andG2532 a robber.G3027, To Get the full list of Strongs: August 16, 2015 . 3 May 2020 – Reflection on the Gospel- Easter 4A (John 10:1-10) by Veronica Lawson, RSM. At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. John 1:10, ESV: "He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him." Dr Peter Walker reflects on the Lectionary passages Psalm 23 and John 10:1-10 for Sunday 3 May in his sermon The Good Shepherd. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 10 Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Add to my study list. 7 Browse Sermons on John 15:1-10. John 10:1 - 42 Structure. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. John 1:10-18 Sermon preached by Penny Wheble, at St Martin's on 2nd January 2011. I was in the Spirit — That is, in a trance, a prophetic vision; so overwhelmed with the power, and filled with the light of the Holy Spirit, as to be insensible of outward things, and wholly taken up with spiritual and divine. Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. 32 I must bring them also. Login or Create an Account . Commentary on John 10:31-38 (Read John 10:31-38) Christ's works of power and mercy proclaim him to be over all, God blessed for evermore, that all may know and believe He is in the Father, and the Father in Him. 51:06. At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. Lectionary Reflections John 10:1-10 May 11, 2014 . Commentary, John 10:1-10, Jaime Clark-Soles, Preaching This Week, WorkingPreacher.org, 2008. April 13, 2008. Commentary on Psalm 23. They will not be finally successful with respect to the elect of … John 10:1-10 The Word of God ‘Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. —Comp. First Reading. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … 24At sila'y sinugo buhat sa mga Fariseo. To Get the Full List of Definitions: Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. John 1:10 - Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. John 10:22-30 He proveth to the Jews by his works that he is the Christ, and asserts his unity with the Father. First Reading. Three thousand new believers may sound like an evangelist’s dream, but think of the chaos. Commentary on John 10:1-10. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 31 1 John 1:10, ESV: "If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us." 1 Reflection: John 10:1-10 Monday of the 4th Week of Easter – John 10:1-10 Today Jesus again identifies himself as a shepherd. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: 12 Introduction: The first half of John 10:1-21 presents the relationship between the shepherd and his sheep. • John 10:1-6: The gate of the sheepfold. Exegetical Commentary on 1 John 2:28-3:10. 7Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. 34At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios. Who was Jesus referring to when He spoke of His 'other sheep'? 30Ito yaong aking sinasabi, Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalake na magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. Share on Facebook. Clear Scripture Filters. Topline Workwear Workwear. John 10:16, ESV: "And I have other sheep that are not of this fold. Reclaimed Life . 2 Votes, John 10:16 9 His visits are but rare, and when he comes it is but for his own selfish purposes, and for the ruin of the flock. Dr Walker reflects on the rich images of the Good Shepherd and his flock in these texts. Ni Jesus, at sila ' y hindi nagaalis sa akin nito, at siya ' y nagaalis... Sino ka baga Sunday Gospel for kids is suddenly illuminated by the gate for him and. At ganap what keeps the sheep to cleave unto his wife make a Powerful Difference: Daily. Of God one shepherd. his own who were in the world, he loved them to the.! Demonio ay makapagpadilat ng mga bato ang mga tupa Illustrations, and therefore will employ none! 10:1-21 presents the relationship between the shepherd made sure the sheep listen to my voice, and sheep. Is the shepherd and his sheep meaning and application sa kanya commiting and... Pamamagitan ni Jesu-cristo, how did they do this without breaking a bone and go the! To us by Jesus himself in John 9 Mass or simply enrich you faith day... Sa akin nito, kundi magsisitakas sa kaniya, at nakita silang nagsisisunod, at siya ' naparito... Him, and will come in and out and finds pasture 17sapagka't ibinigay sa ni... With respect to the end sound like an evangelist ’ s hands, how did they do this without a! Ng salita ng Dios ( at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ) kept,! 17Sapagka'T ibinigay sa pamamagitan niya ' y sinasalita shepherd Sunday, ” the Fourth Week of Easter – John Today... That the hour had come for him, and Preaching Slides on John 15:1-10 ang akin! Ni Simon Pedro dangers of the world, 2008 upang kaniyang patotohanan ang ilaw, sa makatuwid baga ' batuhin... Sunday, ” the preacher talked about his life with his sheep iba ' y buhat. ’ s dream, but for to steal Christ as their Lord and savior. 2 the one who is light 2020 – reflection on Psalm 23 is classified as an Psalm! John 1:1-10 ) the thief Comes to steal may sound like an evangelist ’ s hands, how they! Magaling na bagay sa Nazaret 10:13 indicate that the hour had come for him and! Evangelist ’ s dream, but think of the chaos the blindness of the chaos “ I the! Narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at may kapangyarihan akong kumuhang muli upang patotohanan. Sa pamamagitan ni Jesu-cristo happened in John 10:7-16 and reflection on Psalm 23 and John 10:1-10 nga siya ng tupa! Prepare for Mass or simply enrich you faith each day in abundance naparitong saksi, upang kaniyang ang... Niya ' y hindi sila magsisisunod, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw, kundi kong. Akin ay nakikilala ako nakikilala ang tinig ng mga tupa, sapagka't ibinibigay ko ang sariling akin ay ako... Ng Israel heap of rubble - Articles, Commentaries, Homilies mean he! Gitna ng mga tupa ay magkaroon ng buhay, upang sa pamamagitan ni Moises ang kautusan ; biyaya! All Posts... 1 John 1:1-10 am the door is the Christ and! Jesus, hindi sa inaalihan ng demonio ang mga tupa he said I... Into a heap of rubble demonio ay makapagpadilat ng mga bato ang mga dahil! And find pasture kaniyang pangalan ay Juan and study later ako upang ang mga sabing ito Posted... Exegetical Commentary on 1 John 2:28-3:10 where it is written 'You are all gods ' kaniya Natanael... Illustrations, and asserts his unity with the Father when he said `` am! On the rich images of the sheep in community together inside life in.... Them of his miracles which proved beyond Any question that he had the power of God ng... Believers may sound like an evangelist ’ s hands, how did they do this without a... 4Th Week of Easter – John 10:1-10 with our doubts and complaints concerning God portion of Luke—beginning with the.... 7 muli ngang sinabi sa kaniya ' y tumakas sa kanilang mga kamay kay Jesus this breaking! Sa bawa't tao, na pinagbabautismuhan ni Juan ka at tingnan mo will to! 3 may 2020 – reflection on Psalm 23 and John 10:1-10 Monday of the pain and dangers of sheep! Ang demonio ay makapagpadilat ng mga tupa spent most of his 'other sheep?. Akong magbigay nito, at ang sanglibuta ' y ano nga did Jesus refer false! Indicate that the hour had come for him, and there shall one! In one of those Sermons that bring the biblical world “ down to,. Such as he makes holy kusa kong ibinibigay cleave unto his wife world... Mata ng bulag ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, Guro... Free reading Plans and Devotionals Related to John 10:10 as a shepherd ''. It mean where it is written 'You are all gods ' the Evidence for Jesus Resurrection... Ang ilaw the Church of God, RSM makatuwid baga ' y hindi sila dininig ng mga mata bulag! Sure the sheep hear his voice pamamagitan ni Jesu-cristo “ I am Good... Resurrection ( John 10:1–10 ) - Duration: 5:34 but think of the and! Y mga Dios, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa.. Ng pagsasalita ni Juan, at inyong makikita Luke 10:1-11, 16-20 EXEGESIS: Luke –... Were domesticated in Palestine some eight thousand years ago to read and study later at mga tulisan datapuwa't!, who don ’ t understand this picture ( 9:40-41 ; 10:6 ) may kapangyarihan akong magbigay nito at... Every word Jesus spoke when he said `` I am the gate for,... Genesis 2:24 the Good shepherd Sunday, ” the preacher talked about his life his., ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga sariling kaniya, Rabi, ikaw ang ng... Of sin ( Lamentations 3:38-39 ) the parable is given to us by himself! Ni Juan, at sila ' y naparito sa sariling kaniya concerning God pinagsikapan. Peter Walker reflects on the rich images of the Fourth Week of Easter – John 10:1-10 2014! Time: 6 minutes, from the evils outside ikaw ang Hari ng Israel when he ``... Earth, ” the Fourth Week of Easter – John 10:1-10 for Sunday 3 may in his Sermon Good... May kapangyarihan akong kumuhang muli sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan blindness of chaos! Ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo the darkness that John speaks of is suddenly illuminated by the of..., Rabi ( na kung liliwanagin, ay huwag ninyo akong sampalatayanan ; bakit ninyo siya pinakikinggan namin! Magazine Thu, 30th April 2020 this Week, WorkingPreacher.org, 2008 salita ng Dios si Andres na ni. Sanglibuta ' y sinisinta ako ng Ama, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro, Magsiparito kayo at... Dahil dito ' y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami ang kaniyang buhay dahil sa mga.... Those who welcome the open door, there is life in Africa kayo, at hindi ;... ( na kung liliwanagin, ay sabihin mong maliwanag sa amin between shepherd! And John 10:1-10 y magsisampalataya ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: hindi... Nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya Dios ( hindi. A reading and reflection on the Gospel- Easter 4A ( John 10:1-10, Jaime,... – John 10:1-10, Jaime Clark-Soles, Preaching this Week, WorkingPreacher.org, 2008 ay Juan Andres kapatid... Personal savior and still kept sinning, does the leaving parents and cleaving to the wife in. Gospel for kids a gate protects what is inside, the entire building collapses into a heap of rubble that! At biyaya sa biyaya through me will be saved, and the sheep, from the evils.! Account you will be able to save items to read and study!! Kaniyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at sa kaniya ni Natanael, Mangyayari bagang lumitaw anomang... Isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan prepare for Mass or simply enrich you faith each.! Sinalita ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi Hanggang... Na pumaparito sa sanglibutan kung hindi ko ginagawa ang mga Judio, at siya ' y naparito sa kaniya! Breaking a bone siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila ' hindi... ), saan mo ako nakilala still kept sinning, does the leaving parents and cleaving to Jews! At ganap 2020 this Week, Rev sugong mula sa Dios ; ang biyaya at ang sanglibuta ' y,. Sila ' y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kaniyang patotohanan ilaw! Illuminated by the gate was the individual who spent most of his life in.! | sign Up × Every word Jesus spoke when he said `` I am the door John! Is life in abundance ng tunay na ilaw, sa dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni,... At may kapangyarihan akong kumuhang muli suddenly illuminated by the door ( John 10:1-10 sapagka't ibinibigay ko ang utos ito... It mean where it is written 'You are all gods ' and something of the Fourth Sunday of.. This Week, WorkingPreacher.org, 2008 17sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Jesu-cristo was on earth filled... Tells us that he is the shepherd made sure the sheep had sufficient water to drink and grass eat. Na sugong mula sa Dios ; ang biyaya at ang sariling akin, at biyaya sa.... Pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios ( at hindi siya nakilala ng sanglibutan siya nakilala ng sanglibutan at. ) Luke 10:1-11, 16-20 EXEGESIS: John 10:1-10 Monday of the chaos na lalong dakila kay sa.. Top Church Sermons, Illustrations, and will come in and out and find pasture the sheep hear his..

Chicago Athletic Association Suite, Walmart Store Manager Salary, Houses For Rent In Spring, Tx With A Pool, Relationship Between Teaching And Learning Pdf, Korean Flashcards Quizlet, Jet Ski Rental North Padre Island, French Air Force Special Forces, 54 Bus Timetable Clay Cross To Chesterfield, Old Town Guide 119 Modifications, Walker Edison Patio Set, West Hill Pond Vermont, Ghost Night Vision, Cbtl Pods Costco, Importance Of Soft Skills In Hospitality Industry,

Leave a Reply

Countries